10 Август 2022сряда05:24 ч.

ВРЕМЕТО:

Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, интензивни валежи от дъжд. Ще има условия и за градушки. На изток ще е предимно слънчево, но ветровито. Ще духа силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са от 26°C - 34°C, за София около 30°C. Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, интензивни валежи от дъжд. Ще има условия и за градушки. На изток ще е предимно слънчево, но ветровито. Ще духа силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са от 26°C - 34°C, за София около 30°C.

Разследване

Милост за живите!

Странни неща се случват в гробищния парк на Казанлък

/ брой: 148

автор:Веселин Стоянов

visibility 5128

Повече от десетилетие скандални истории разтърсват иначе тихото и злачно място на гробищния парк в Казанлък. Стигна се дотам, че до редакцията достигнаха писма на хора, които пожелаха близките им да бъдат погребани в съседните села, само и само да не влизат в безумни конфликти с "Танатос" ООД, на което преди години е подарено правото да стопанисва гробищния парк за 15 години. "Задължителната" сума от 100 лв. за поддържане на гроб, фактури със завишена стойност или отказ за издаване на фактури, строителни такси за превозване на баластра, пясък и цимент, поставяне на мраморни плочи за гроб и пр. дейности по укрепване на местата за вечен покой стряскат близките на починалите.
Самият гробищен парк е в ужасно състояние, особено в южния край, където се намират най-новите гробове. Хората се питат дали покойните им близки заслужават такова вандалско отношение и има ли милост за живите. Когато и който се е опитал да разнищи тези скандали, е срещал твърд отпор от собствениците на въпросната фирма - Славка и Васил Самарски. Те са сестра и брат, а самият Васил Самарски от близо 5 години е председател на Общинския съвет в Казанлък. От 10 и повече години е несменяем общински съветник от листата на БСП, председател на читалище "Искра", собственик на кабелна телевизия "ПрессТВ" и радио "Вис виталис".
На 15 февруари 1996 г. между възложителя - община Казанлък, в лицето на кмета Иван Гороломов, и изпълнителя - ЕТ "Танатос-Васил Самарски", е сключен договор с предмет на дейност "траурна дейност и траурни услуги на територията на община Казанлък". Той е оформен като съвместна дейност между общината и фирмата и има срок от 3 години, считано от 1.03.1996 г. Нещата обаче не спират дотук, защото на 30.06.1998 г. е подписан нов договор, вече с фирма "Танатос" ООД, в която Славка и Васил Самарски имат по равен дял - 50%. Той важи и до днес.
 В чл.1 е записано: "ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва и осигурява безплатните услуги на всички починали на територията на община Казанлък или погребани в гробищния парк в гр. Казанлък и да копае и зарива всички гробни места за погребения на територията на гробищния парк в гр. Казанлък."
В чл.2 е записано стряскащо условие: "Срокът на договора е 15 (петнадесет) години."
Пак на тази дата е подписан и анекс към предишния договор с ЕТ "Танатос - Васил Самарски", който

натоварва финансово общината


тя се задължава да заплаща месечно по 7 минимални работни заплати, с които трябва да се осигури почистване на алеите в гробищния парк от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Има и още договорености, определени в друг анекс, този път от 21.07.1999 г.: за ковчег и надгробен знак се заплащат 25% от МРЗ (минимална работна заплата за страната); за изкопаване и зариване на гробно място - 55% от МРЗ; превоз от дома на покойника до гробищния парк - 10% от МРЗ, ритуал на гроба или в залата -10% от МРЗ. Тоест едно погребение излиза 200% от МРЗ за момента. И всичко това от общинския бюджет.
 Само че с решение 281/01.07.1994 г. на Общински съвет Казанлък е приет Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на гробищните паркове на територията на община Казанлък. Чл.1 от гл.II регламентира, че само щатни служители на общинската администрация имат право да извършват дейности по изкопаването на гробни места, сметоизвозването, ремонтите на сградния фонд, текущите ремонти по ВиК. Което означава, че погребалните агенции разгръщат своята търговска дейност до оградата на гробищния парк. От което излиза, че сключените договори с "Танатос ООД" в различните му превъплъщения и анексите към тях са незаконосъобразни и нищожни по смисъла на чл.26 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Очевидно тук има противоречие с приетата от Общинския съвет нормативна уредба и "Танатос" ООД няма право да осигурява безплатни погребения, да копае и зарива гробни места на територията на гробищния парк в Казанлък. Решението е взето 4 години преди въпросните договори и е редно кметът Иван Гороломов и длъжностните лица да са наясно, че престъпват местното законодателство.
Освен това договорът между общината и "Танатос" ООД с номер 25/30.06.1998 г. е сключен при действието на ЗВДОбП, според който държавни и общински поръчки са дейностите по покупката, доставката, превоза, наема, лизинга, изработката, включително и монтажа, подръжката, ремонта на движими или недвижими вещи, извършването на услуги, включително консултантски и застрахователни, проучването, проектирането, строителството или благоустройството на имоти. Почистването на алеи, погребенията и подръжката на ВиК инсталации по своята същност представляват общинска поръчка и договорът е трябвало да се осъществи чрез провеждането на процедура по ЗВДОбП. Най-елементарната сметка на средния брой погребения за година - около 714, срока на договора - 15 г., и уговорената в чл.4 на договора 20% рентабилност, показва, че стойността на поръчката е около 655 000 лева.
Договорът от 30.06.1998 г. е сключен за 15 години - срок, който по-скоро би подхождал за концесия, смятат юристите. В духа на Закона за държавния бюджет на Републикяа България за 2001 г. Общинският съвет в Казанлък взема решение 4/07.03.2001 г., според което разходите по предоставянето на безплатните услуги и поддръжката на гробищния парк вече не са сред приоритетите. Това поставя общината като страна по договора в обективна невъзможност, в перманентно състояние на забава, тъй като законът я ограничава в изпълняване на задълженията. От което следва, че "Танатос"ООД, според договора, трябва да получава лихва 0,5% от общодължимата сума за всеки просрочен ден. И това до края на онези 15 години, вписани в чл.2.
Не бързайте да се гневите, защото в чл.17 на същия договор

нещата стигат пълния си абсурд


"Ако едната от страните прекрати договора едностранно, без писменото съгласие на другата, то тя дължи неустойка в размер на месечната сума, дължима по чл.4 от настоящия договор, за 45 погребения (месечно) за починали и погребани на територията на община Казанлък, умножена по броя на оставащите месеци до изтичане на срока на договора." Тоест има-няма покойници, общината плаща всеки месец. И така до края на онези 15 години. Е, кой кмет би прекратил договора едностранно при такива условия?!
И за да няма възможност за никаква реакция от страна на общината, в договора има и чл.18, предвидливо добавен в анекс от 21.06.1999 г., който казва: "Всички спорове, свързани с тълкуването, изменението, изпълнението, неизпълнението или прекратяването на договора, вкл. и на всички анекси към него, се разглеждат и разрешават от Търговския арбитражен съд при Национална юридическа фондация, гр. София, ул. "Бяло море" 11, въз основа на неговия Правилник."
Това е върхът на юридическата енигма. Вместо на обичайната триинстанционна съдебна защита, споровете ще се решават на една инстанция. И то

без право на обжалване

или друг съдебен контрол. Арбитражното решение влиза веднага в сила, задължително е за страните и е необжалваемо. Закономерно при следващия кмет на община Казанлък Стефан Дервишев бе заведено дело за разваляне на цитирания вече договор, но в състава на Търговския арбитражен съд, гледал делото, се появява и името на Златимир Орсов. Не е тайна, че кантората на г-н Орсов и днес обслужва правно председателя на Общинския съвет в Казанлък (с хонорари в размер на 1500 лв. и 1650 лв. за сметка на общинския бюджет). Връзката е очевидна, но "някак си далеч от темата".
След това решение на Търговския арбитражен съд сякаш всичко е предрешено и няма място за вайкания. Макар че самите близки на покойниците едва ли мислят така. Не мислят така и редица юристи, които считат, че има още какво да се потърси сред гората от паметници.
Според правното становище на адвокат Цвятко Цветков от Адвокатската колегия в Стара Загора "договорът с "Танатос" ООД предвижда изключително тежки, неприемливи неустойки и лихви за забава на плащания, с които дружеството "Танатос" ООД получава монополно положение на пазара на погребални услуги на територията на община Казанлък".
В съгласие с неговите изводи други юристи считат, че договорът от 30.06.1998 г. и анексите към него са изцяло недействителни. Юристите твърдят още, че възлагането на дейността по погребенията и фактическото стопанисване на гробищния парк в Казанлък е трябвало да стане чрез провеждане на процедура по ЗВДОбП. След като са игнорирани правилата, нормативно установени в горепосочения закон, това води след себе си недействителност на сключения на 30.06.1998 г. договор между общината и "Танатос" ООД.
Юристите напомнят, че задълженията на

общините да поемат разходите по погребенията


бе регламентирано в Дял трети от Кодекса на труда. След отмяната на Дял трети от КТ от общините отпада задължението да осъществяват погребални услуги. Според действащите закони този вид услуги вече се третират като стопанска дейност по Търговския закон. Което означава, че договорът е прекратен по право, тъй като е отпаднало основанието, на което е бил сключен. Освен това правозащитниците считат, че е необходимо да се допълни приетата с Решение № 387/27.06.2002 г. на Общинсикя съвет НАРЕДБА 25 за гробищния парк на територията на Казанлък. В нея следва да се включат текстове, с които да се даде възможност и на други погребални агенции да извършват безплатни погребения, както е по Закона за защита на конкуренцията.
Всъщност с разумна социална политика, с уважение и съпричастност към скръбта и паметта на хората самото ни общество би постигнало много. Най-вече самоуважение, което днес е сериозен дефицит. Милост за живите!

Роджър Уотърс обвини Байдън за войната в Украйна

автор:Дума

visibility 926

Докладът на "Амнести интернешънъл" за Украйна предизвика гняв

автор:Дума

visibility 68

/ брой: 152

САЩ с нова военна помощ за $1 млрд. за Украйна

автор:Дума

visibility 443

/ брой: 152

Забравен в болница

автор:Аида Паникян

visibility 385

/ брой: 153

Двуцифрената инфлация сложи край на партито в Европа

автор:Дума

visibility 394

/ брой: 153

Проучване: Правителствата и ЕС са виновни за скъпия газ

автор:Дума

visibility 369

/ брой: 153

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ