01 Юни 2020понеделник16:48 ч.

Мнение

Едно незавършено досъдебно производство

Ето го истинското лице на "самоотвержения" борец срещу корупцията

/ брой: 183

автор:Славчо Кънчев

visibility 1393

Лошите закони в добрите ръце на изпълнителите са добри; и най-добрите закони в ръцете на лоши изпълнители са вредни.

Фридрих Велики (1712-1786 г.) - пруски крал (1740-1786 г.)

Това досъдебно производство е срещу известен извършител - лицето Иван Гешев, заемащо длъжността "заместник-главен прокурор" на Република (номинално!) България.

Досъдебното производство е с оглед на чл. 282 от Наказателния кодекс, който възвежда съставомерност за деянията на длъжностните лица, които нарушават или не изпълняват служебните си задължения, като неговата ал. 3 постановява. "За особено тежки случаи ... наказанието е лишаване от свобода от една до осем години ... .".

Досъдебното производство се извършва на основание на чл. 1, ал. 2 от Конституцията на РБ: "Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и ...".

Досъдебното производство се извършва от председателя на Управителния съвет на Асоциацията за борба против корупцията в България - А. Б. К. Б.

Досъдебното производство има за предмет ощетяването на българските граждани посредством серия от манипулирани тръжни процедури за доставка и изработване на униформено облекло, предпоставено възложени на фирма "Аполо" ООД, като безнаказаността на извършителите на шашмите, посредством които се източва националният бюджет (чл. 220, ал. 2 от НК) и биват ощетявани българските граждани, се осъществява от институцията, носеща претенциозното наименование "прокуратура". Терминът произлиза от латинската дума "prо-curo" и означава "грижа се, отглеждам, треперя (над някого, нещо)".

Какво представляват "предпоставените" тръжни процедури ли? Това е все едно да се участва в игра, подобна на Тото "5 от 35" или "6 от 49", но този път системата за залагане е "1 от 1", тоест трябва да бъде отгатнато печелившото число във варианта, когато всички печеливши числа на брой са ... едно! Сиреч всеки, който бъде допуснат (е, в тази комбинаторика допускът е изключително ограничен!) до участие в томболата-нетомбола, непременно печели.

За да не би пък на "щастливеца" да му се наложи да се конкурира с някой лапнишаран, който  си въобразява, че всичко, което хвърчи, се яде, и че всички тръжни процедури в България понастоящем са априори честни, почтени и с девствени пояси срещу корупция, като ключът им е закопан под дъното на Марианската падина, операторите от "паралелната" държава 

предварително ограничават 

броя на участниците в надпреварата (уж!) в стил "мижи, български народе, да те лъжем", само до един-единствен. Като цените, по които българският народ заплаща поръчаните на "Аполо" ООД стоки са изчислени посредством софтуера "и небето не е границата". И така, цели седемнадесет пъти, когато "Аполо" ООД е единствен участник в тръжни процедури общо за десетки милиони. Посредством безпристрастния език на цифрите, фактическата страна на аферата е следната, отпред назад:

На 24. 11. 2015 г. Югозападното държавно предприятие възлага на "Аполо" ООД поръчка за 25 800 000 лв. без ДДС;

на 23. 09. 2015 г. Изпълнителната агенция по горите - поръчка за 1 464 930 лв. без ДДС;

на 09. 07. 2015 г. служба "Военна полиция" - поръчка за 363 430 лв. без ДДС;

на 28. 08. 2012 г. дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" - поръчка за 1 559 180 лв. без ДДС;

на 24. 08. 2012 г. Главна дирекция "Охрана" към Министерството на правосъдието - поръчка за 327 300 лв. без ДДС;

на 28.12. 2011 г. Министерството на вътрешните работи - поръчка за 10 845 833 лв. без ДДС;

на 28. 12. 2011 г. Министерството на вътрешните работи - поръчка за 1 796 800 лв. без ДДС;

на 28. 12. 2011 г. Министерството на вътрешните работи - поръчка за 2 155 000 лв. без ДДС;

на 28. 12. 2011 г. Министерството на вътрешните работи - поръчка за 2 933 000 лв. без ДДС;

(Показателно за безпардонността и наглостта на операторите в аферата е как в един и същи ден - 28. 12. 2011 г., от страна на Министерството на вътрешните работи са сключени 4 броя договори с "Аполо" ООД, като отново тази фирма е единствен участник в несъществуващата "надпревара".)

на 18. 07. 2011 г. Министерството на отбраната - поръчка за 166 912,5 лв. без ДДС;

на 01. 07. 2011 г. Главната дирекция "Охрана" към Министерството на правосъдието - поръчка за 330 567 лв. без ДДС;

на 25. 02. 2011 г. ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура" - поръчка за 1 274 607,6 лв. без ДДС;

на 17. 11. 2008 г. ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура" - поръчка за 383 571 лв. без ДДС;

на 06. 10. 2008 г. Министерството на отбраната - поръчка за 54 408,8 лв. без ДДС;

на 09. 11. 2007 г. ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура" - поръчка за 33 686 лв. без ДДС.

Най-новото "уцелване" от "Аполо" ООД на джакпота е на 09. 05. 2019 г., когато Югозападното държавно предприятие възлага на фирмата изпълнение на доставка на униформено облекло на стойност 13 433 852 лв. без ДДС.

В закрито заседание Комисията по провеждане на тръжна процедура прилага спрямо другия участник "Сивен" ООД трика за подхлъзване върху динена кора, като не уважава представените финансови отчети за 2015, 2016 и 2017 г., поради това, че "участникът неправилно е посочил последните три приключили финансови години 2016, 1017 и 2018 г.". Че кои години са "последните три", когато тръжната процедура е през 2019 г.?! В никакъв случай 2015, 2016 и 2017 г. (както твърди комисията) не са последните три години, предхождащи 2019, понеже липсва 2018 г.!

Какъв е крайният резултат? 

"Аполо" ООД в 17 търга, в които е единствен участник, получава договорирани поръчки за доставка на работно облекло на обща сума 64 597 883,9 (шестдесет и четири милиона и петстотин деветдесет и седем хиляди и осемстотин осемдесет и три цяло и 0,9) лв., 77 517 460,68 лв. с ДДС. Или изобщо, за тръжните процедури (още 10), които "Аполо" ООД "печели", без да е единствен участник, заедно сумата с ДДС е 95 529 034,93 лв.

Съгласно индикаторите в софтуера, който правителството на САЩ прилага, за да проучва провеждането на тръжни процедури, моделът за единствен участник е улика за нарушение на закона.

Че каква вина носи "Аполо" ООД, когато не се явяват други участници, изниква резонният въпрос. Ами че как да има конкуренти на "Аполо" ООД, когато в повечето случаи условията за провеждане на тръжната процедура максимално затрудняват допуска на други фирми в надпреварата за милиони. Например шестте държавни горски предприятия, вместо да провеждат поотделно търгове, като разбият дори и отделните тръжни процедури на отделни позиции, в изпълнение на директива на Европейската комисия, за да улеснят участието на малки и средни доставчици, точно обратно - обединяват всички позиции за възлагане в една обща тръжна процедура, за да може - както е извършено и при най-новия търг, - да е налице законово основание поисканата банкова гаранция да е в размер на 774 000 лв. Колцина малки или дори средни фирми биха могли да изпълнят това изискване?

Но не само дотук са подозрителните улики за нагласеност на тръжните процедури, когато "Аполо" ООД е единствен участник. Големият бандитизъм е в невероятно надутите цени, по които се сключват договорите, за да бъде източван националният бюджет и така захранвани финансово индивидите-обитатели на "паралелната държава".

От 2013 г. Асоциацията за борба против корупцията в България - А. Б. К. Б., се бори с неизпълнението от страна на прокуратурата на вмененото й от член 127 на Конституцията на РБ задължение да "следи за спазването на законността", конкретно по отношение на наличието на улики за ощетяване на държавата посредством завишените цени, залегнали в договорите, сключени с "Аполо" ООД от различни държавни институции или стопански лица с държавно участие.

Неоспорим факт е, че прокуратурата отказва да поиска от Агенция "Митници" документацията, от която да е видно какви са цените, по които "Аполо" ООД е декларирало внесените стоки или материали в изпълнение на своите задължения по тръжните договори. Както и да бъде събрана контролна информация от производителите от чужбина, с които "Аполо" ООД е контрактувало доставките. Веднага би станало ясно, че е налице скандално надуване на цените, а оттук - и огромно ощетяване на българските граждани с десетки милиони левове.

Притиснати от експертните анализи, 

извършени от А. Б. К. Б. по отношение на серията тъжни процедури, "спечелени" от "Аполо" ООД, в държавни учреждения бяха съставени и фалшиви официални документи за прикриване на тежките нарушения на закона.

В процеса на водените от Асоциацията за борба против корупцията в България дела за достъп до обществена информация, в отговор на искане за представяне на документацията, свързана с определянето на прогнозните цени на тръжните процедури с Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) - Благоевград, за доставка от "Аполо" ООД на униформено облекло за служителите на 6-те горски предприятия у нас, на обща стойност 36 344 397,83 лв. без ДДС, 43 613 277,40 лв. с ДДС, с изх. № 08. 01-47/08. 06. 2016 г. по описа на деловодството на Министерския съвет на РБ, върху бланка на началничката на кабинета на министър-председателя, подпечатана с печат на Министерския съвет и подписана от Анжелина Тотева - по това време началничка на политическия кабинет на министър-председателя, пише: 

"С договор № 19 от 06. 07. 2015 г. директорът на ЮЗДП е възложил на външен експерт - инженер по технология на шевното производство, да изработи техническа спецификация на униформеното представително и теренно облекло за служителите на шестте държавни предприятия, както и методика за оценка на офертите в документацията за участие в процедурата при критерий икономически най-изгодната оферта".

Гореупоменатата методика, въз основа на която ЮЗДП-Благоевград установява прогнозните цени по гореупоменатите две тръжни процедури, "спечелени" от "Аполо" ООД, е от определящо значение в процеса на одобряване на изпълнителя, понеже при липса на повече от един участник (каквито са и двете гореспоменати тръжни процедури, когато само "Аполо" ООД е одобреният участник), няма база за сравнение на цените, предложени от единия единствен участник в търга.

Но по време на делото за достъп до обществена информация, водено от А. Б. К. Б. срещу ЮЗДП, в официален документ, представен на съда, подпечатан с печата на Югозападното държавно предприятие-Благоевград, и подписан от неговия директор, дословно е записано: "Именно поради тази причина (че възнаграждението не надвишава 10 000 лв.), не е сключван специален договор за възлагането на техническа спецификация и методика за оценка на външен експерт, а заплащането се доказва с първични счетоводни документи".

Ето как става ясно, че 

триковете от играта "тука има - тука нема",

не са монопол единствено на някои от мургавите ни събратя, а може да са на ниво канцелария на министър-председателя на РБ и на директора на ЮЗДП.

Какво прави лицето Иван Гешев, информиран подробно относно аферата "Аполо" и запознат с предоставените му експертни анализи на "конструирането" на нейния механизъм, подготвени от Асоциацията за борба против корупцията в България?

На 12. 11. 2018 г. г-нът Гешев, Иван, адресира с изх. №5455/2016 г. на деловодството на прокуратурата на РБ, до А. Б. К. Б. своя отговор, в който черно на бяло е записано: "Като съобразих (значи лично тази персона - кандидатка за главен прокурор - бел. авт.) изложените в актове на Софийска градска прокуратура, Апелативна прокуратура-София и ВКП фактически констатации и правни изводи с тези, съдържащи се в писмото (възражението на А. Б. К. Б. срещу прекратяването на досъдебното производство по аферата "Аполо"), Ви уведомявам, че постановлението на ВКП от 18. 07. 2018 г. по пр. пр. №5455/2016 г. по описа на Върховна касационна прокуратура е правилно, обосновано и законосъобразно и не се налага неговата отмяна или изменение".

Ето го истинското лице на "самоотвержения" борец срещу корупцията, на "цербера" на народните пари срещу всички техни потенциални изедници.

Личното ми експертно мнение е, че опазването на законността в България има реални шансове, ако главният прокурор бива определен чрез общонационални избори, а не ако българският народ позволи да му натресат на този пост човек, който пасува пред действията на "паралелната" държава. Най-благоприятното възможно предположение за мотива на поведението на г-н Гешев, Иван, по отношение на аферата "Аполо" е, че той се притеснява да се опълчи на "паралелната държава". Ама че как иначе - г-нът кандидат за главен прокурор е достатъчно професионално и житейски грамотен, за да съобрази, че с поръчки за почти 100 млн. лева в България може да се разпорежда само "паралелната" държава. И тя сигурно ще продължи да командва безнаказано разпределението на финансовите потоци в България, и то единствено в своя изгода, ако точно Иван Гешев заеме длъжността главен прокурор.

*Авторът е председател на УС на Асоциацията за борба против корупцията в България

300 хиляди фирми може да купуват по-скъп ток

автор:Дума

visibility 415

/ брой: 101

Държавата ще разширява тол системата

автор:Дума

visibility 214

/ брой: 101

Малки хотелиери искат оставката на Ангелкова

автор:Дума

visibility 238

/ брой: 101

Бюджетът е с излишък от 1,3 млрд. лв.

автор:Дума

visibility 202

/ брой: 101

Екипажът на "Дракон" влезе в МКС

автор:Дума

visibility 250

Полицай българин е ранен в САЩ

автор:Дума

visibility 358

Безредици и хаос заляха САЩ след смъртта на афроамериканец

автор:Дума

visibility 265

/ брой: 101

Русия разобличи обвинения на Вашингтон

автор:Дума

visibility 300

/ брой: 101

Докога ще спекулират с търпението ни?

автор:Олга Маркова

visibility 460

/ брой: 101

О.з. ген. Кольо Милев: Не са ли твърде много силите ни за НАТО?

автор:Дума

visibility 503

/ брой: 101

Македонизъм

автор:Велиана Христова

visibility 377

/ брой: 101

Датата

автор:Дума

visibility 153

/ брой: 101

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ