14 Май 2021петък22:23 ч.

Инж. Иван Иванов:

Имаме политическа воля и визия за модерна армия

Инициираме законови промени, за да поправим пропуските на предишното ръководство на МО, казва зам.-министърът на отбраната

/ брой: 52

автор:Юлия Кулинска

visibility 2655

Инж. ИВАН ИВАНОВ е роден във Варна. Завършил е ВНВАУ в Шумен и ВА "Г.С. Раковски". Има магистърска степен по земна артилерия и ракетни войски. От 1979 г. до 1989 г. заема различни командни длъжности в структурите на БА от командир на взвод до началник щаб на самостоятелен армейски полк. През периода 1998-2000 г. е началник отдел "Планиране" в ГЩ на БА, а до 2003 г. - началник отдел "Мобилизация и окомплектоване с ресурси от резерва" в ГЩ на БА. Бил е директор на дирекция "Управление на човешките ресурси" в МО, а от юни 2013 г. е зам.-министър на отбраната. Награждаван многократно с български и чуждестранни военни отличия и награди. Владее английски и руски език.

 
"Участието в миротворчески операции е важен елемент от подготовката на нашите въоръжени сили"

- Г-н Иванов, новото ръководство на МО стартира Преглед на структурата на въоръжените сили през първото полугодие на 2014 г. Защо се налага подобно действие?
- С встъпването в длъжност новото ръководство на МО се натъкна на сериозни нерешени проблеми и трябваше да се справим с големи предизвикателства. Докладът за отбраната не беше приет от НС, защото много от важните, структуроопределящи дейности и процеси в отбраната бяха в плачевно състояние. Давам пример с авиацията, чиито летателни машини бяха почти изцяло на земята. Прегледът е процес, който трябва да направи анализ на действащата структура на въоръжените сили, на структуроопределящите звена, и да се докаже необходимостта от тяхното съществуване и взаимовръзката им. Това е важен за всяка армия по света процес. Той стартира със заповед на министъра на отбраната в началото на т.г., като неговият времеви хоризонт е краят на м. юни 2014 г. Прегледът се прави за втори път в най-новата история на армията и е важно, че имаме политическата воля да дадем в него приоритет на военната експертиза за изграждане на модерни въоръжени сили.
- Действащият План за развитие на въоръжените сили е във времеви параметър до края на т.г. Ръководството на МО обаче направи промени в него. Разкажете ни за тях.
- Хубав или лош, планът се изпълнява. Направихме корекции в него и успяхме да съхраним 800 военнослужещи и цивилни, които трябваше да бъдат съкратени. Отменихме реорганизация на бригада "Специални сили" в полк. Запазихме авиобазата в Безмер и седем складови района на бригада "Логистика". Взехме решение за възстановяване на батальона във Враца, чийто състав е 250 човека. От военностратегическа гледна точка това е много важно решение, защото в цяла Северозападна България няма военно формирование. Тези промени изискваха допълнителен капацитет и средства, но в рамките на МО успяхме да намерим решение. Като резултат от Прегледа на структурата на въоръжените сили, през втората половина на т.г. ще бъде разработена и внесена за приемане в НС Програма за развитието на въоръжените сили до 2020 г., включваща основните параметри за нов План за развитие на въоръжените сили с продължителност от 4 до 6 г. Той ще преразгледа и актуализира структурата, ролята, числеността, мисиите и задачите на армията.
- Какви законодателни промени предстоят?
- В изпълнение на приетата законодателна програма за периода 1 януари - 30 юни 2014 г. готвим промени в четири нормативни акта. Първият е Законът за военната полиция. Ще се регламентира военно-полицейската подготовка на личния състав. Ще се прецизира охранителната дейност и ще се предложат промени, свързани с полицейската регистрация, въвеждането на данни и ползването на информационни фондове. В проекта на Закона за военното разузнаване предлагаме създаването на правната му регламентация, установяването на дейностите, задачите и функционирането му, както и на неговото устройство и ръководство. Ще бъдат регламентирани задълженията на служба "Военна информация", както и статутът на военните разузнавачи. С промените в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите искаме да подобрим качеството на живота им, да им осигурим равни социални права и възможности, както и пълноценно и активно участие в обществения живот. С измененията и допълненията към ЗОВС се предвижда създаването на нормативна уредба, регламентираща изпълнението на военна служба, работата по трудово или по служебно правоотношение в международни организации. Ще предложим въвеждането на мандатност при заемането на постове от военнослужещите и от цивилните служители, както и командироване за определен срок за изпълнение на длъжностите. Ще се наложат промени в законите за държавния служител, за МВР и за ДАНС.
- Разкажете повече за промените в Закона за резерва.
- Този закон, приет от предходното правителство, е важен. За съжаление документът е пълен с несъвършенства, които го правят непригоден. БА се оказа може би една от малкото в света, която няма реално нарастване на силите и средствата. Криворазбраното у нас понятие "единен комплекс" в НАТО и в ЕС не значи само един комплект сили за мирно време. При кризи и нарастване на обстановката този единен комплекс трябва да има механизъм за нарастване на силите и средствата, а това се извършва чрез мобилизация. Парадоксално е, че в момента армията не извършва такава в истинския смисъл на думата. Това означава, че с един комплект сили изпълняваме всички заложени мисии и сценарии в областта на отбраната, което е трудно изпълнимо. Ето защо със Закона за резерва ще дадем възможност за реално нарастване на силите и средствата на армията. В него се предвиждат възможности за по-гъвкаво преминаване на военната професия. При нас работят цивилни служители, които са назначени по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда. Те нямат никакво задължение да останат да служат в армията при кризи, военно положение и положение на война, защото с едномесечно предизвестие могат да напуснат. Това би обезсмислило и обезсилило най-вече способността на армията да води реални действия в сложна обстановка. Ето защо обмисляме варианта в новия ЗОВС, както и в клаузи от Закона за резерва, да има понятие "цивилен служител" на МО. Те ще бъдат с особен статут и ще имат задължения както в мирно, така и във военно време.
- В София започна изграждането на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия. Какви ще са основните му функции?
- Това е инициатива, която страната ни декларира по време на срещата на върха на НАТО в Чикаго и тя е част от проектите по инициативата "Интелигентна отбрана". Установяването на такъв център у нас е важно, защото това е част от нашия принос към Алианса. Подобни центрове са изградени в 21 държави. Дотук с добрите новини. Встъпвайки в нашия мандат, установихме, че така, както е замислен и създаден, центърът не може да започне работа. България е подписала функционален и оперативен меморандум за центъра. Първият определя нашите отношения със съюзното командване на НАТО по трансформациите (SACT), а вторият е подписан със страните-членки към тази инициатива. Изграденият у нас център беше направен с длъжностно разписание, което не отговаря на двата подписани меморандума. В него бяха разписани длъжности, които не съответстват и на поетите от България ангажименти. Като се има предвид, че едно от изискванията за акредитацията на центъра е поне 80% от длъжностите да бъдат заети, при анонсирани 49 длъжности трябваше да имаме заети най-малко 35. При нас имаше разписани 27 длъжности, т.е. дори при 100% заетост те никога нямаше да бъдат акредитирани. Освен това по отношение на ЗОВС липсват клаузи, които да разрешават български военнослужещи да работят в международни военни организации на НАТО на територията на България.
Предприели сме съответните мерки, за да бъдат извършени необходимите законови промени. Центърът беше дислоциран в хотел "Шипка", което е странно, тъй като той трябва да осигурява както сигурност на информацията, така и на офицерите, които ще се обучават в него. Ето защо взехме мерки и центърът бе преместен във ВА "Г.С. Раковски". Готвим ново длъжностно разписание и се надяваме до края на 2014 г. той да получи акредитация.
- Ще продължи ли мисията ни в Афганистан и докога?
- България е декларирала, че ако мисията на НАТО в Афганистан продължи, но с други параметри, страната ни ще продължи своето участие и след 2014 г. Към този момент обаче има неяснота относно подписването на споразумение и провеждането на операция "Решителна подкрепа". Извършваме техническа експертиза и сме готови със своите параметри за участие. Това е твърдо политическо решение и ние сме го декларирали пред нашите съюзници от НАТО. Същевременно в Щаба на отбраната и Съвместното командване на силите се подготвят разчети при необходимост нашият контингент да бъде изтеглен след края на 2014 г. Но все пак смятам, че ще бъде взето благоприятно решение и операция "Решителна подкрепа" ще продължи. Това е важно за България участие, поради факта, че като страна-член на НАТО ясно декларираме своя принос към колективната защита. Участието в миротворчески операции е важен елемент от подготовката на нашите въоръжени сили.
- Докъде стигнаха преговорите за обучението на либийски военнослужещи у нас?
- През юли м.г. постъпи запитване от страна на американското посолство за възможността на България да участва в операция по подготовката на либийски военнослужещи на полигона в Ново село. Внимателно анализирахме предложението и стигнахме до извода, че подобен процес ще донесе ползи както за страната, така и за БА. Те са в няколко направления. На първо място, това би било принос на България към световния мир, предвид нестабилната обстановка в Либия. Наше задължение е да допринесем за подобряване на ситуацията там, а това е и принос към нашето участие в НАТО. Имаме опита на Италия, Турция и Великобритания, където са правени обучения на либийски военнослужещи. Операцията би имала и значителни икономически ползи за страната ни, тъй като обучението е свързано със сериозни финансови изгоди за България. Полезно ще е и за нашите инструктори да участват в процеса. Говорим за обучение на 5000 до 8000 либийски военнослужещи в рамките на 5 до 8 години. Работим в синхрон с МВнР, МВР, ДАНС и другите заинтересовани министерства и ведомства. Със заповед на премиера е създадена междуведомствена група, която проучва ситуацията. Все още нямаме окончателно решение, преговорите са интензивни - както с американската, така и с либийската страна. Надявам се до средата на т.г. да бъдат финализирани. Наясно сме с всички предизвикателства и се стараем да сключим най-доброто за България споразумение за изпълнение на този обучителен процес. Една смяна ще включва от 300 до 500 души, като най-вероятно срокът на обучение ще бъде около 24 седмици. Отделните групи либийски военнослужещи няма да се застъпват, всички те няма да напускат района на полигона и нашето условие е, че ще бъдат изцяло под юрисдикцията на българското законодателство. Страната ни ще участва пълноправно в целия процес по допускането им на българска територия, като са предвидени и възможностите за отзоваването им при констатирани нарушения.

НАП започва проверки на големите данъкоплатци

автор:Дума

visibility 340

Кабинетът освободи шефката на НАП

автор:Дума

visibility 349

България е първа по спад на емигрантските пари

автор:Дума

visibility 257

/ брой: 91

Всеки четвърти e задлъжнял към банки

автор:Дума

visibility 202

/ брой: 91

Гърция: Мигранти идват от България

автор:Дума

visibility 353

/ брой: 91

Пенсионирани генерали се усъмниха в Байдън

автор:Дума

visibility 422

/ брой: 91

Израел планира операция в Газа

автор:Дума

visibility 215

/ брой: 91

Уроците на Щастливеца

visibility 345

/ брой: 91

Ново Време

автор:Дума

visibility 280

/ брой: 91

В чудния свят на маите

visibility 401

/ брой: 91

Датата

автор:Дума

visibility 197

/ брой: 91

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ