28 Октомври 2021четвъртък04:26 ч.

Разследване

Иновации под чехъл

С над 9 млн. лв. олекна държавният бюджет по решение на тайни експерти след непрозрачен конкурс в икономическото министерство

/ брой: 72

автор:Светла Василева

visibility 1984

Да сложиш някого "под чехъл" е равнозначно на това да го подчиниш, да му отнемеш инициативата, завладявайки постепенно всяко негово свободно поле за реакция. При липса на съпротива стратегията работи с предвидим краен резултат. В междуличностните отношения. Когато държавна институция започне да действа по аналогичен начин, несправедливостта на ситуацията лъсва в целия й обем и грозота. Точно това е направила Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към икономическото министерство, администрираща Националния иновационен фонд (НИФ), провеждайки конкурса за иновативни проекти, публично известен като Шеста сесия.
След като замрази финансирането на НИФ веднага с идването си на власт, в края на август 2012 г. правителството на ГЕРБ изненадващо реши

 да отпусне за иновации цели 5 млн. лв.

Сумата не беше заложена в бюджет 2012 г., но предвид установените "традиции" на Гражданите за европейско развитие да управляват импулсивно, следвайки капризи, прищевки и моментни настроения на човека-държава, индулгенцията за нищоправенето и политическото празноговорене беше представена на обществото като жест на загриженост. В спешен порядък чиновниците от ИАНМСП организираха сесия за набиране на проекти, шеста по ред, откакто е създаден фондът (2004 г.). За приоритетни направления за финансиране са обявени разработки в сферата на информационните и комуникационните технологии, приборостроенето, биотехнологиите, фармацията, химията, новите материали и нанотехнологиите, екотехнологиите и третирането на отпадъци, енергоспестяващите технологии и иновативните технологии за управление на градската среда. Едва 67 са подадените до края на октомври 2012 г. заявки за участие (най-малко в историята на фонда), от които 55 са допуснати до оценка.
По предварителна информация, дадена от ИАНМСП за ДУМА, на 10 декември трябваше да бъде обявен списъкът с одобрените за финансиране проекти. На указаната дата обаче липсваха данни за класирането на участниците в Шестата конкурсна сесия на НИФ. Четири дни по-късно (14.12.2012 г.) от пресцентъра на държавната агенция ни информираха, че вече тече процедура по подписване на договорите с представителите на екипите, чиито проекти са одобрени, както и че имената им ще бъдат огласени до дни. На 20.12.2012 г. на интернет страницата на ИАНМСП се появи съобщение, че вече са подписани договорите за финансиране на избраните 36 проекта. Стойността им възлиза на 9 092 278 лв., като от тях за първи етап авансово ще бъдат изплатени 3 096 885 лв. Защо едни проекти са предпочетени, а други отхвърлени, кои са експертите, решаващи коя идея заслужава финансиране, а коя - не, тези

въпроси останаха да висят в пространството

и да пораждат съмнения, засилени от факта, че според правилата на НИФ няма предвидена възможност за обжалване на резултатите от конкурса. Никаква.  
Фондът е единственият инструмент за регламентирана държавна помощ за иновативни идеи и предприятия, в това число и стартиращи (т.нар. StartUp), разпределящ публични средства, събрани от всички данъкоплатци. Като такъв от изключителна важност е дейността му да е прозрачна и проследима, за да не компрометира идеята, с която е създаден. Не така са разсъждавали чиновниците, писали правилата за управление на средствата на НИФ, скривайки случващото се зад етикети като "служебна информация" и конфиденциалност (вж. карето). Очевидно в разрез с политиките на прозрачност е разсъждавал и бившият министър Делян Добрев, който с подписа си е узаконил документа, даващ възможност за

безконтролен административен произвол

Позовавайки се на Закона за достъп до обществена информация, ДУМА поиска от ИАНМСП копие на мотивирания доклад с оценките на проектите, списък на отхвърлените проекти, както и поименни списъци на членовете на Оценяващия комитет, на външните експерти и данни за размера на средствата, които са им изплатени. С решение РД-16-26/01.03.2012 г. агенцията отказа да ни предостави указания доклад, скривайки се зад етикета "служебна информация", а също и позовавайки се на формалното основание, че същият няма самостоятелно значение, понеже бил свързан с оперативната подготовка на акта по утвърждаване на списъка с класирането. Имената на членовете на Оценяващия комитет също не ни бяха предоставени, поради техен изричен отказ, което е най-малкото смущаващо, тъй като според правилата на фонда те са "представители на бизнеса и науката с доказана професионална репутация" (съгласно чл. 15 на правилата за управление на средствата на НИФ). Ако изпълнителният директор на ИАНМСП и управителният съвет са избрали безспорни експерти за членове на комитета, защо е това бягство от публичност и

какво скрива то от гражданите

а и от участниците в шестата сесия на НИФ?
Въпреки драконовските мерки за сигурност до медиите (в разследване на в. "Класа") все пак достигнаха имената на членовете на Оценяващия комитет. Това са д-р инж. Бенислав Ванев - зам.-председател на "Съюз по автоматика и информатика", доц. д-р инж. Коста Бошнаков - зам.-председател на "Съюз по автоматика и информатика" и катедра "Автоматизация на производството" - ХТМУ, проф. д-р инж. Тодор Нешков - катедра "Автоматика и механика" в ТУ - София, д-р Костадин Костадинов - секция "Мехатроника" Институт по механика на БАН, Румен Атанасов - председател на Камарата по електротехника, проф. дтн Камен Фильов - факултет "Компютърни системи и контрол" в ТУ - София, доц. д-р Мая Нусторова - катедра "Екология", ЛТУ. Прави впечатление, че екипът е доминиран от инженери по автоматика, а специалисти в обявените за приоритетни за шестата сесия сфери като биотехнологии, фармация, химия, нови материали и нанотехнологии, екотехнологии и третиране на отпадъци, енергоспестяващи технологии и иновативни технологии за управление на градската среда, отсъстват. Няма и икономисти и юристи, макар да е наложително присъствието им, за да бъдат оценени проектите в пълния им обем според критериите на фонда.
За експертното си участие в осемте заседания на НИФ, проведени в периода 18.10.2012- 10.12.2012 г. седемте членове на Оценяващия комитет получават общо 19 250 лв., или средно по 2750 лв., според справка, подписана от О. Кьосева, счетоводител. На независимите експерти са изплатени 34 500 лв. Колко и кои са те, няма как да знаем. ИАНМСП предостави на ДУМА хвърчащ списък с 276 имена. От "документа" не става ясно нито кой го е съставил, нито за коя сесия на НИФ се отнася. Ако все пак това са външните експерти, одобрени да оценяват проектите от шестата сесия на НИФ, проведена през октомври 2012 г., как сред тях фигурира името на учен - това на Павел Иванов Мерджанов (под щ 83 в списъка), награден посмъртно през април същата година. Защо срещу номера 138 и 139 стои едно и също име - това на доц. Костадин Фикиин, а над 20% от имената (вероятно на пенсионери) са "украсени" с отпадналото още през 2011 г. научно звание "ст.н.с."(старши научен сътрудник). Ясно е, че списъкът нито е актуализиран, нито някой е правил мониторинг на експертите в него.

Пропуските на чиновническото безхаберие

обаче остават безнаказани. За много по-дребни пропуски, направени от кандидатстващите с проекти в сесията, санкцията е своевременна и не подлежи на обжалване.
От предоставения ни регистър на постъпилите проекти е видно, че 31 са отхвърлени. От тях 7 са отпаднали поради административно несъответствие (на основание чл. 32 от правилата), а 5 заради това, че не отговарят на изискванията за допустимост (на основание чл. 23. ал. 3 от правилата). Или общо 12 проекта не са оценявани по същество - тези на "Галванохимия 2010" ООД (44 594 лв. - за такава сума кандидатства проектът), "Вижън протект" ЕООД (248 316 лв.), "Чистота Искър" ЕООД (49 978 лв.), "Тетраком интерактивни решения" ООД (475 490 лв.), ЕТ "Тийм интелект - Румяна Бумбарова" (62 237 лв.), "Актив сълюшънс" ООД (417 558 лв.), "Тотема инженеринг" ЕАД (483 552 лв.), "Борима" АД (126 195 лв.), "Финес мобайл" ЕООД (48 020 лв.), "БГ Еко проджект" ООД (314 993 лв.), "Байк Айс" ООД (49 954 лв.), "Тиксострой" ООД (308 406 лв.). Останалите 19 компании, чиито предложения са отхвърлени заради несъответствие на критериите за избор и оценка, като например липса на организационен и технически капацитет, икономическа перспективност, допустимост на проектната идея и др., описани в чл. 30 и чл. 31 на правилата, са: "Ламбда технолоджи" АД (33 296 лв.), "Системи, проекти и анализи консулт" ООД (228 905 лв.), "Контро" ООД (22 278 лв.), "Интеркапитал груп" (347 692 лв.), "Бизнес лоджик партнърс" ООД (328 113 лв.), "Био Трийм" ООД (287 156 лв.), "Клоуд медия" ЕООД (499 302 лв.), "Провити" АД (499 338 лв.), "Б плюс К" ООД (96 861 лв.), "Лактина" ООД (499 098 лв.), "Ривал инвест" ООД (37 350 лв.), "КАМ" ООД (42 641 лв.), "Ем Ай и Ко консултинг" ООД (500 000 лв.), "АИИ Дейта процесинг" ООД (492 822 лв.), "Ком Тех Про" ООД (два проекта за 381 266 лв. и за 390 836 лв.), "ВИП софтуер" ООД (251 355 лв.), "ВА консулт" ООД (49 640 лв.), "Лион Технолоджис" ЕООД (433 473 лв.). В тази втора група компании, прескочили бариерата за административно съответствие, е странно присъствието на две фирми - "Системи, проекти и анализи консулт" ООД и "Клоуд медия" ЕООД. Те не фигурират в Търговския регистър, нито в информационната система на АПИС. Интернет търсачките също не откриват следи от тяхна активност.

Как тези фантоми са се промъкнали

през ситото на изискванията за административно съответствие е една от многото загадки на шестата сесия на НИФ.
ДУМА успя да се свърже с част от компаниите, чиито проекти са отхвърлени. Една от основните им претенции към фонда е, че не са уведомени писмено за решението на изпълнителния директор на Агенцията за класиране на проектите в 3-дневния срок, посочен в чл. 35 (5) на правилата. От документи, с които редакцията разполага, е видно, че уведомленията до фирмите са изведени с дата 18 декември и в нито едно от тях няма позоваване на решението (нито самото то е идентифицирано с номер и дата) на директора на ИАНМСП. Дни преди 18 декември медиите са разпространили информация, че такова е подписано на 14 декември. Ако това е достоверната дата на административния акт, което предстои да бъде установено от съда, пред който две компании са завели искове, то агенцията е нарушила собствените си процедурни правила. Като едновременно с това е лишила от възможност участниците в шестата сесия на НИФ, чиито проекти са отхвърлени, да оспорят действията й и да защитят правата си.
Най-драстичен е случаят с "Провити" АД. Уведомителното писмо до тях, изпратено от агенцията, е с пощенско клеймо от 19 декември и е получено на 21 декември, което е в разрез с всякакви срокове. Представители на "ВИП софтуер" ООД, след като на 18 декември сутринта за пореден път се опитват да се осведомят по телефона за класирането на проекта си, чуват следното: "Ами то договорите вече са сключени, ще получите писмо до няколко дни". На 19 декември на "ВА консулт" ООД отговарят (по телефона), че класирането не е готово. Скрити зад правилата си, чиновниците на практика

укриват информация, действайки в полза на одобрените проекти

и в ущърб на отхвърлените. Ако трябва да се гледа на ситуацията през призмата на Наказателния кодекс, то тя е учебникарски пример за посоченото в чл. 282, който гласи: "Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години".  
На въпроса ни обжалвали ли са процедурните нарушения и ще съдят ли ИАНМСП, мнозинството от фирмите отговориха отрицателно (с изключение на две). Не са съгласни със случващото се, но не намират смисъл да отправят претенциите си в съда поради факта, че дори решението да е в тяхна полза, така или иначе фондът администрира целия процес по предоставянето, контрола и отчитането на държавната помощ, което, образно казано, означава, че не само хлябът и ножът, но и сиренето са в ръцете му. Чиновниците изискват, налагат и санкционират, а за бенефициентите е оставена

единствено привилегията да изпълняват

Част от отхвърлените проекти няма да намерят своята реализация и развитие. Обнадеждаващо е, че въпреки странните решения на администраторите на НИФ, повечето от компаниите са решени със собствени средства, макар и по-бавно, да доведат идеите си до иновативен продукт. Един от проектите кандидатства за финансиране в Германия, а два други ще разчитат на норвежка  правителствена програма.
Липсата на прозрачност и честност,  изключително бюрократичният подход, както и съмненията за компетентността за администриране на иновативни идеи и експертността на оценяващите са сред основните недостатъци на фонда, посочени от представители на фирмите, чиито проекти не са одобрени за финансиране. Тайните решения, чрез които анонимни експерти разпределят публични средства в особено големи размери, опитите за прикриване на нарушения на правилата и бягството от персонална отговорност, очевидно са в разрез както с политиките на откритост, така и с обществената търпимост. Администраторът на фонда - ИАНМСП, е сред институциите с рейтинг на прозрачност под средния - с 37 пункта, при максимални 78.5, според анализа на програма "Достъп до информация". На 11 март т.г. изпълнителният директор на агенцията Мариана Велкова е сменена. Правилата, скриващи случващото се зад гриф "служебна информация" и "конфиденциално", обаче остават и докато ги има в този им вид, иновациите ще си стоят под чехъла на бюрократите.


Правила за управление на средствата на националния иновационен фонд, утвърдени от министър Делян Добрев, 2012 г.

IV. Принципи за работа на фонда.
Чл. 7. (1). Дейността на фонда се основава на принципите на прозрачност и публичност и се осъществява на конкурсен принцип при равнопоставеност на кандидатите.

ХIII. Конфиденциалност
Чл. 37 (1). Всички обстоятелства и данни, свързани с кандидатите, конкурсната документация, включително проектите, оценяването, класирането, условията по подписаните договори, цените, плащанията по договорите, както и партньорите, представляват служебна информация.
Чл. 37 (3). Разпоредбата на ал. 1 не се отнася за резултатите от конкурсната сесия, относно класираните кандидати и наименованието на техните проекти, които са публични и се обявяват.

Методология за оценка на проекти по финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия
НИФ, 2012 г.

2.6.8. Заседанията на оценяващия комитет се извършват при закрити врата и са конфиденциални. Не се допуска разгласяването на информация, свързана с разглеждането, изясняването, оценяването или сравняването на проектите.

 

Македонски българи на "Дондуков" 2

автор:Дума

visibility 139

/ брой: 207

Милен Митев оглави БНР

автор:Дума

visibility 104

/ брой: 207

Социалистите в Ямбол с акция "Памет и слава"

автор:Дума

visibility 109

/ брой: 207

Още 400 000 лева без търг изтичат за осветление на София

автор:Деси Велева

visibility 147

/ брой: 207

И за лифтовете в курортите ще искат зелен сертификат

автор:Дума

visibility 128

/ брой: 207

Експерти очакват пик на инфлацията през януари

автор:Дума

visibility 118

/ брой: 207

КЕВР намали временно цената на тока за малките фирми

автор:Дума

visibility 113

/ брой: 207

България спечели делото заради "Олимпик"

автор:Дума

visibility 99

/ брой: 207

СДСМ с предизборен език на омразата

автор:Дума

visibility 131

/ брой: 207

Вече сме трети по по КОВИД-смъртност

автор:Дума

visibility 148

/ брой: 207

Киев атакува с турски дронове в Донбас

автор:Дума

visibility 146

/ брой: 207

Демонстрация в Англия в подкрепа на Джулиан Асандж

автор:Дума

visibility 130

/ брой: 207

Стадо ли сме?

автор:Велиана Христова

visibility 122

/ брой: 207

Кризата е на всички "фронтове"

автор:Ина Михайлова

visibility 250

/ брой: 207

Целта ни е стабилна България

автор:Ева Костова

visibility 151

/ брой: 207

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ