19 Март 2019вторник08:40 ч.

Интервю

Атанас Зафиров:

ГЕРБ разградиха армията

Хората са в центъра на отбранителната политика, а левицата има идеи и конкретни разчети за реализирането им, казва членът на ИБ на БСП

/ брой: 157

автор:Ина Михайлова

visibility 1505

АТАНАС ЗАФИРОВ е роден в Бургас. Завършил е български език и история във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", а след това и финанси в същия университет. Има специализации по политология и политически мениджмънт в НБУ, Българското училище за политика и Московската школа за политически изследвания. Бил е старши експерт в община Бургас. Депутат в 42-то и 43-то НС от Бургаски избирателен район. Бил е член на комисиите по отбрана и борба с корупцията и парламентарна етика. Член е на ИБ на БСП, съпредседател е на Съвета по външна политика, международна дейност, отбрана и сигурност към НС на БСП. Председател е на Българската федерация по ръгби и член на борда на директорите на RUGBY EUROPE. Владее руски език. Семеен, с две деца.

"Следим стъпките по проектите за модернизация и ще се противопоставим на опитите за тяхното опорочаване"

- Г-н Зафиров, каква е оценката на БСП за моментното състояние на Въоръжените сили?
- Състоянието на Въоръжените сили през последните години е влошено поради факта, че отбраната не е приоритет в политиката и на трите правителства на ГЕРБ. Още първият кабинет (2010 г.) отне от бюджета на МО 400 млн. лв. Оттогава БА е системно недофинансирана. Това състояние, съчетано с неефективно ръководство, доведе до снижаване на способностите на Въоръжените сили. Непрекъснато нарастващият некомплект от личен състав (над 22% за БА, за някои формирования - над 30%, а за доброволния резерв - над 80%), остарялото въоръжение и техника, недостатъчното материално техническо осигуряване, занижените критерии в подготовката, лошите условия на труд и ниската мотивация на личния състав доведоха до невъзможност Въоръжените сили да изпълняват в пълен обем задачите си. За съжаление тази обезпокоителна, но реалистична, оценка не предизвиква адекватна реакция на правителството и буди основателна тревога в обществото относно възможностите на държавата да гарантира националната сигурност в период на кризи, конфликти и изострени международни отношения в региона и света. Тези обстоятелства налагат спешно възстановяване на способностите на Въоръжените сили за гарантиране на националната ни сигурност.
- БСП предложи "Визия за България", в която намира място и раздел, свързан със сигурността, отбраната и вътрешния ред? Какви са вижданията на левицата за бъдещето на сектор "Отбрана и Въоръжени сили"?
- Основната наша цел е поставянето на хората в центъра на отбранителната политика, инвестиране в тях, гарантиране на сигурност в настоящето и увереност в бъдещето. Необходимо е преструктуриране на кадровата системата за привличане, набиране, подбор, развитие, задържане  и обучение на кадрите и адаптирането й към изискванията на пазара на труда. Вече почти 10 г. имаме професионална армия, а структурата и част от функциите й са като при наборната армия.
Армията има определени очаквания от военнослужещите (професионализъм при изпълнение на служебните задължения, честност, лоялност, дисциплина и др.), военнослужещите също имат очаквания от армията (висок обществен рейтинг; отлични възможности за индивидуално и професионално развитие; добро заплащане; придобиване на квалификация, която да се признава към гражданска такава; високо качество на обучението, което да е адекватно на условията за провеждане на съвместни и многонационални операции и др.). Правилното балансиране на тези очаквания е основата за успешната реализация на нашите намерения относно ликвидиране на проблема с некомплекта. Ще осигурим на всички категории военнослужещи възможност за военна кариера. Най-вече вниманието ни ще бъде насочено към войниците, тъй като много от тях напускат, защото не могат да се пенсионират като войници или нямат възможност за военна кариера. Нужен е баланс на инвестициите в отбраната между хората, въоръжението и техниката, бойната подготовка и инфраструктурата. Като приоритет са хората.
Друг приоритет е въвеждане на мирновременна и военновременна структура на Въоръжените сили и изграждане на резерва на свършено различни принципи. Той ще има задачи да доокомплектова както мирновременните, така и военновременните структури. Създаване на законови възможности за безпроблемно и лесно преминаване от активните сили в резерва и обратно, както и напускане на Въоръжените сили и връщане обратно без административни и финансови препятствия. Сегашните младежи искат бързо развитие. Те имат желание да опитат шансовете си в различни сфери, ние ще им го осигурим.
Важно е да се повиши социалният статус на военнослужещите и да се предприемат стъпки, които да направят военната професия привлекателна и престижна. Това е свързано и със заплащането. Смятаме, че формирането на заплатата трябва да става на основата на базов компонент, определен от военното звание и система от бонуси, базирани на спецификата на длъжността, условията на труд и степента на риска. Освен това тя трябва всяка година да се актуализира.
Нужни са законови и структурни промени за издигане ролята на военната експертиза при взимане на решения по ръководството на Въоръжените сили. Сегашният проблем на "интегрираното" министерство е не само липсата на баланс между военна и цивилна експертиза, а и издигането на цивилни служители на висши административни длъжности, без те да имат необходимата подготовка и да притежават необходимите компетенции.
Структурата и числеността на Въоръжените сили трябва да се обвържат с необходимите отбранителни способности за ефективно изпълнение целите на отбранителната политика.
Модернизацията на Въоръжените сили трябва да се обвърже с отбранителна ни индустрия. Да се планира синхронно за трите вида Въоръжени сили, а да се реализира поетапно за всеки вид чрез определяне на конкретни приоритети за всеки етап. Модернизацията не е еднократен акт, а продължителен процес. Той трябва да отчита стратегическата среда за сигурност, необходимостта от усъвършенстване на отбранителните ни способности и заделения от обществото ресурс за тяхното изграждане. При реализиране на проектите прилагането на принципа за най-ниска цена не е достатъчен. Добрите практики изискват първоначалното остойностяване на проектите да се извърши не само на базата на средствата, необходими за придобиване, а с отчитане на всички разходи през жизнения цикъл на дадения отбранителен продукт. Следва да се включат и средствата за експлоатация, поддръжка, евентуална модернизация и извеждане от употреба. Използването на този подход дава по-ясна картина за финансовата ефективност на избрания за придобиване продукт и подпомага дългосрочното планиране на необходимите средства за поддръжката на способностите, които се създават чрез него. Досегашната практика показва, че при повечето проекти не се отчитат разходите за експлоатация и поддръжка и за утилизация. Поради това много от проектите се оказват недофинансирани.
Не на последно място, необходимо е да се повиши ефективността на военнообразователната система чрез използване на войсковата среда за възпитание и изграждане на лидерски качества.
- С какво вашата гледна точка се различава от политиката на управляващите и доколко тя отговаря на икономическите възможности на страната и най-вече на националните ни интереси?
- Различава се диаметрално. Не преувеличавам - трагичното състояние на армията е резултат на политиката на ГЕРБ в областта на отбраната в твърде дълъг период, който би могъл да се нарече "период на разграждане на армията". Не е достатъчно да тръбиш колко си загрижен за армията, необходимо е и да направиш нещо за възстановяване на нейните способности.
В предизборната програма на ГЕРБ е отбелязано, че "най-ценният капитал в отбраната са хората". Само че този така ценен капитал се топи с всеки ден и има военни формирования с некомплект, възпрепятстващ дори воденето на всекидневен войскови живот. В програмата на ГЕРБ се обещава също подобряване на заплащането и условията на труд. Знаете ли на какво отстояние са военнослужещите от пазара на труда? На светлинни години.
В това е основната разлика в гледните ни точки. Ние сме готови да изпълним намеренията си. Те не са готови да изпълнят обещанията си, които дават на обществото вече трети мандат. Колко ли мандата ще са им необходими, за да изпълнят поне едно свое обещание?
- БСП подкрепи проектите за модернизация на БА. Имате ли обаче притеснения за тяхното осъществяване предвид корупционните и порочни практики, на които сме свидетели в последните години?
- За наше щастие няма сериозна политическа формация, която да отрича необходимостта от вече закъснялата модернизация на Въоръжените сили. Към тази позиция се придържа и БСП. Няма спор, че намеренията са добри, въпреки че не трябва да забравяме към кое библейско място е бил постлан пътят с тези намерения. В тази връзка и на основата на търговските практики от последно време не мога да не изразя безпокойство за реализацията на известните вече модернизационни проекти. Спомнете си временната комисия за преразглеждане на процедурата за придобиване на нов многоцелеви самолет. Утре този прецедент може да се повтори и потрети, докато бъде класирана "правилната" фирма. Като конструктивна опозиция ще следим най-внимателно стъпките по тези проекти, ако такива бъдат предприети, и ще се противопоставим с всички средства на парламентарната демокрация на опитите за тяхното опорочаване.
- Модернизацията е важна, но, както и вие казвате, без човешкия фактор БА е загубена. Какви са конкретните ви идеи за хората в отбраната - социална политика, мотивация, образование, заплащане?
- Въоръжените сили се нуждаят от добре подготвен и мотивиран личен състав.
За целта в армията е необходимо да се привличат хора, придобили минимум средно образование. Набирането им при сегашните социални и демографски фактори е сложна задача. Затова е необходимо системата за привличане, набиране и обучение да се преструктурира и адаптира към изискванията на пазара на труда.
Безспорно, необходими са средства за чувствително увеличаване на заплащането и социалните компенсации, наричани неоснователно "придобивки". В условията на пазарна икономика МО се конкурира на трудовия пазар с местния бизнес и със световните технологични гиганти. И ако не е в състояние да предложи аналогични или сходни с техните условия, както е на практика, то поне трябва да предлага сигурност, устойчивост и предвидимост в кадровото развитие на военнослужещите, както и подходящи социални условия за техните семейства. Необходима е и нормативна уредба за безплатен достъп за преглед, лечение и рехабилитация на пенсионираните военнослужещи и семействата им, на служещите в постоянния резерв във военните болници и санаториуми. БСП има ясни идеи и точни разчети за реализиране на тази политика, но засега ще се въздържа от всички детайли. Ако българското общество ни даде един ден - нещо, в което вярвам - своето доверие, ще ги популяризираме и ще направим всичко възможно за тяхното реализиране.
- През последните малко повече от 20 г. в армията постоянно има напрежение, свързано със съкращения, отнемане на социални компенсации. Всяка година, особено когато се обсъжда бюджетът, се повдига темата за 20-те заплати, за вдигане на пределната възраст и пр. Какви са вижданията на БСП по тези важни за военнослужещите теми?
- Системата на отбраната и Въоръжените сили е консервативна в положителния смисъл на думата. Така е навсякъде по света и това гарантира нейната устойчивост, приемственост, запазване на традициите и поддържане на патриотичен дух у военнослужещите. Изкушението да се правят промени, на което част от висшата администрация се поддава, в общия случай е вредно и дори опасно за отбраната на страната. Затова такива промени трябва да се правят след задълбочена експертна оценка и неоспорима необходимост от тях. Така стои въпросът със социалните компенсации на военнослужещите. Зад тези компенсации стои ненормиран работен ден, учения и дежурства, рискови условия на труд, влияещи на здравословното състояние фактори и др., нетипични за останалите професии, условия. Освен това военната професия я няма на частния пазар (и, слава Богу, иначе некомплектът щеше да бъде по-висок!) и съкратеният военнослужещ не може да постъпи на работа в друг икономически субект поради професионална непригодност. Много са специфичните характеристики на военната професия и това трябва да се отчита и компенсира по подходящ начин.
БСП е за запазване на досегашния ред за пенсиониране и получаване на парично обезщетение от 20 брутни заплати, както и социалните компенсации за пенсионираните военнослужещи, военнопострадалите и военноинвалидите. Не смятаме, че и пределната възраст трябва да се увеличава поради изброените дотук причини.

Йончева призова за революция на доходите

автор:Дума

visibility 172

/ брой: 53

Президентът създаде Стратегически съвет

автор:Дума

visibility 104

/ брой: 53

Фермери осъдиха БАБХ заради чумата

автор:Дума

visibility 84

/ брой: 53

Ще се плаща за роуминг при "Брекзит" без сделка

автор:Дума

visibility 67

/ брой: 53

Ако не даваш за входа, ще плащаш в общината

автор:Дума

visibility 118

/ брой: 53

Заловиха стрелеца от Утрехт

автор:Дума

visibility 57

Шотландия подготвя нов референдум

автор:Дума

visibility 77

/ брой: 53

Турчин застреля трима в Холандия

автор:Дума

visibility 62

/ брой: 53

Париж и Хага скептични към Скопие в ЕС

автор:Дума

visibility 72

/ брой: 53

Наследство в ликвидация

автор:Велиана Христова

visibility 135

/ брой: 53

Време за губене

автор:Владимир Георгиев

visibility 80

/ брой: 53

Геополитиката на Мони Паси

visibility 126

/ брой: 53

Ах, колко "качествено" работи парламентът!

visibility 93

/ брой: 53